O nas

Anna Rakuz

  • broker ubezpieczeniowy od 2012 roku - licencja nr 2125/15
  • absolwentka magisterskich studiów Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji, Podyplomowych Studiów w zakresie Ubezpieczeń i Studium Bankowości Gdańskiej Akademii Bankowej
  • posiada 20-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich w branży finansowej i ubezpieczeniowej
  • pracowała w firmach oferujących ubezpieczenia majątkowe, osobowe i ubezpieczenia na życie
  • uczestniczka wielu szkoleń w zakresie zarządzania ryzykiem, prawa ubezpieczeń gospodarczych, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz ubezpieczeń na życie – posiada liczne certyfikaty renomowanych firm szkoleniowych
  • specjalista w zakresie ubezpieczeń finansowych, zarządzania ryzykiem i planowania strategicznego


Kim jest broker ubezpieczeniowy

Poszukując odpowiedzi na to pytanie, najlepiej odwołać się do zapisów ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym:

Art. 4. Pośrednik ubezpieczeniowy wykonuje:

  • czynności w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń, zwane dalej „czynnościami agencyjnymi", polegające na: pozyskiwaniu klientów, wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia, zawieraniu umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności agencyjnych (działalność agencyjna) albo
  • czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu szukającego ochrony ubezpieczeniowej, zwane dalej „czynnościami brokerskimi", polegające na: zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia również w sprawach o odszkodowanie (działalność brokerska).

Broker ubezpieczeniowy zatem to osoba wykonująca czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, podejmująca działania w imieniu i na rzecz osób lub podmiotów poszukujących ochrony ubezpieczeniowej. Podobnie jak agent ubezpieczeniowy jest pośrednikiem, ale w odróżnieniu od agenta nie reprezentuje zakładu ubezpieczeń lecz swojego Klienta – broker nie może pozostawać w żadnym stałym stosunku umownym z ubezpieczycielem.

Rolą brokera jest wspieranie Klienta, zarówno w toku wyboru właściwego ubezpieczenia, negocjacji jego warunków, jak też w późniejszym procesie realizacji usług ubezpieczeniowych.

Broker jest zobowiązany udzielić pisemnej porady swojemu mocodawcy, w oparciu o rzetelną analizę ofert w liczbie wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia oraz pisemnie wyjaśnić podstawy, na których opiera się rekomendacja.         
                                                                                                                                   
Za sprzedaż ubezpieczenia broker otrzymuje wynagrodzenie od zakładu ubezpieczeń, w którym decyzją Klienta ulokowane zostaną jego ubezpieczenia.